Política de protección de datos

De conformidade co establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo ás persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes (RGPD) informámoslle dos seguintes extremos:

Os datos de carácter persoal que nos forneceu serán obxecto de tratamento nos ficheiros responsabilidade do Club Deportivo Calasanz da Coruña.

A finalidade do tratamento é a de xestionar de forma adecuada a prestación do servizo que nos requiriu. Así mesmo, estes datos non serán cedidos a terceiros, salvo as cesións legalmente permitidas ou provedores que o Club utiliza para poder prestar devandito servizo.

Os datos solicitados a través desta e outras comunicacións teñen a finalidade de poder prestar o servizo, polo que son de subministración obrigatoria. Estes son adecuados, pertinentes e non excesivos. O servizo inclúe a posibilidade da utilización e publicación por parte do Club de fotografías ou vídeos nos que conste a imaxe do rexistrado, ben sexa en publicacións escritas ou de soporte dixital, ou redes sociais vinculadas ao Club sempre que a súa utilización o sexa para fins educativos, informativos, promocionais, comerciais ou xornalísticos, sempre que estes relaciónense coa actividade do club. Autoriza tamén ao Club para ceder este material, co mesmo fin, a entidades organizadoras de eventos nos que o Club participe de maneira directa.

O prazo de conservación dos datos será de, polo menos, durante os prazos establecidos pola lexislación aplicable e en todo caso mentres se manteña a vixencia do consentimento e non se solicite a supresión. A autorización conservarase como mínimo durante en prazo que sexa necesario acreditar o consentimento.

O interesado consente á comunicación das imagenes nas publicacións e webs segundo o especificado na autorización, inclusive a súa transferencia fose do Espazo Económico Europeo, sendo accesibles desde países que non contan cunha normativa de protección de datos equiparable á europea.

A súa negativa para fornecer os datos solicitados implica a imposibilidade prestarlle o servizo. Así mesmo, informámoslle da posibilidade de exercitar os correspondentes dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición de conformidade co establecido na citada Lei #ante o Club como responsables do ficheiro.

Os dereitos mencionados pódeos exercitar a través dos medios de contacto do coordinador de protección de datos:

Mail: club@clubcalasanz.com
Tlf/Fax: 981275030
Dirección postal: Crta. Los Fuertes 10 - Colegio Calasanz 15011 - A Coruña - Galicia - España

Un club, unha idea, unha filosofía... partindo da Educación Integral do nen@. Primeiro formamos persoas, logo xogadores

Legal

Onde estamos

Crta. Los Fuertes s/n
Colegio Calasanz
15011 - A Coruña

00 34 981275030

Contacta con nos

Please fill the required field.